“هر دقیقه مهم است” در حالی که فرانسه نوع COVID-19 را کشف می کند ، اولین بار در انگلستان کشف شد