هزاران نفر در رژه پراید در مجارستان برای مخالفت با قانون LGBT راهپیمایی می کنند