هزاران نفر در وین علیه محدودیت های COVID-19 راهپیمایی می کنند