هلند ممنوعیت پروازها را پس از جنگ جهانی دوم پیشنهاد می کند