همسر ناالنی ، منتقد زندانی کرملین به متحدان خود می گوید: به هر حال ما پیروز خواهیم شد