هند از معرفی واکسن COVID-19 نجات دهنده استقبال می کند