هند واکسیناسیون 1.3 میلیارد نفر علیه COVID-19 را آغاز می کند