هنگامی که اعتراضات روز استرالیا هزاران نفر را به خود جلب کرد ، پنج نفر دستگیر شدند