هنگامی که تیم برنامه COVID-19 را تهیه کرد ، بایدن دوز دوم واکسن دریافت کرد