هنگامی که پروازها بین قطر و عربستان سعودی پس از پارگی از سر گرفته می شود ، خانواده ها دوباره متحد می شوند