هنگ کنگ می گوید بهترین وکیل انگلیس برای پیگیری مخالفان تیم را ترک کرده است