هیئت آلمانی بیش از 65 سال است که از برخورد با AstraZeneca COVID-19 مشاوره می دهد