هیئت ایمنی حمل و نقل ایالات متحده تیم تحقیق در مورد سقوط هوایی سریویجایا را می فرستد