هیروشیما در حال برنامه ریزی برای اولین آزمایش انبوه COVID-19 در ژاپن است