هیچ مورد محلی جدیدی از COVID-19 در استرالیای غربی گزارش نشده است