واکسن آمریکایی COVID-19 یک نوع فشار برای تحمل گسترده تر ، دوزهای دوم را فراهم می کند