واکسن های مدرن COVID-19 در اروپا و جاهای دیگر به تأخیر می افتد که این باعث افزایش معایب می شود