واکسن های COVID-19 5.5٪ رشد اقتصادی جهانی را در سال 2021 فراهم می کند: صندوق بین المللی پول