واکسن COVID-19 جانسون و جانسون 72٪ در ایالات متحده موثر است ، 66٪ در یک مطالعه جهانی