واکسن Pfizer-BioNTech COVID-19 در برابر جهش های اصلی آفریقای جنوبی فقط کمی موثر است: یک مطالعه