ورونی: افزایش گزارشات مربوط به حوادث مرگبار در محل کار. یک سوم به دلیل Covid-19