ورونی: با وجود دوز بسیار زیاد اقدامات اضطراری ، اشتغال در حال کاهش است