ورونی: برای جلوگیری از یک مشکل بزرگ اجتماعی ، جلیقه نجات لازم را تهیه کنید