ورونی: دلیل این تأخیر طولانی مدت در پرداخت ها چیست؟