ورونی: 1 میلیون اخراج در سال 2021؟ وزیر با ما تماس گرفت!