وزرای انگلیس در مورد واکسیناسیون دسته جمعی علیه نوجوانان تصمیم می گیرند COVID-19: گزارش