وزیر اتریش گفت ، نشست اتحادیه اروپا با AstraZeneca در مورد تأمین واکسن به روز پنج شنبه موکول شد