وزیر انگلیس می گوید جهان با حدود 4000 نوع ویروس کرونا روبرو شده است ، که به دنبال جستجوی واکسن های بهبود یافته است.