وزیر تجارت کره جنوبی Io از رقابت اصلی WTO کناره گیری کرده است