وزیر می گوید ، رئیس جمهور مکزیک ترمیم COVID-19 را ادامه می دهد