وضعیت دشوار: به پاسخ های جدی مداوم و سریع نیاز است