وقتی هند “بزرگترین” کمپین واکسیناسیون COVID-19 را آغاز می کند ، اولین کارگر بهداشتی مورد اصابت قرار می گیرد