“وقت آن است که عقاید و عقل سلیم را برگردانیم”: رهبران جهان بایدن را به رئیس جمهور ایالات متحده تبریک می گویند