ویژگی Facebook News در انگلیس برای کمک به “حفظ” روزنامه نگاری محلی راه اندازی شد