پادشاه ادعا شده مواد مخدر در آسیا پس از تحقیقات در استرالیا دستگیر شد