پاپ از اروپا می خواهد تا “همبستگی” همه گیر را نشان دهد