پاپ با افزایش شمار تلفات ناشی از سرما ، برای بی خانمان های رم جذاب است