پاپ فرانسیس با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در یک رویارویی جهانی دیدار کرد