پاپ فرانسیس و ملکه الیزابت به COVID-19 پیوستند ، و انگلیس بیش از 3 میلیون مورد داشت