پایتخت های ایالات متحده در حال آماده شدن برای اعتراضات خشونت آمیز هستند زیرا جمعیت همچنان ضعیف است