پایگاه بولسونارو سوار بر اسب و در هلی کوپتر جمع می شود