پرتغال اولین مورد از نوع COVID-19 آفریقای جنوبی را شناسایی کرده است