پرتغال با جسارت COVID-19 را برای انتخابات ریاست جمهوری مسدود می کند