پرتغال در حال محاصره است زیرا COVID-19 خدمات بهداشتی را به زانو در می آورد