پرتغال سفرها را محدود می کند ، در برابر بزرگترین جهش COVID-19 در جهان محاصره می کند