پرتغال مدارس را تعطیل می کند ، گزینه COVID-19 را مقصر می داند