پرت از محاصره COVID-19 استرالیا خارج می شود تا محدودیت های بازگشت شهروندان را کاهش دهد