پرونده استیضاح “غیر دموکراتیک” است ، غیر منطقی: وکیل ترامپ