پروژه: شمول به عنوان یک ارزش و هدف برای ترمیم دنیای جدید