پزشکان فرانسوی برای محدود کردن شیوع COVID-19 در مترو صحبت نکنند